Veelzijdigbouw B.V.

 

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:

a. Veelzijdigbouw: de gebruiker van dit privacy beleid: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Veelzijdigbouw B.V., gevestigd aan de Walnootstraat 26, (2461 DV) Ter Aar, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 57755159;

b. betrokkene: de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) een overeenkomst is aangegaan met Veelzijdigbouw, dan wel de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) contact heeft opgenomen met Veelzijdigbouw i.v.m. het tot stand komen en/of uitvoeren van de overeenkomst of de natuurlijke persoon die (namens een bedrijf) de website bezoekt;

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Veelzijdigbouw en de betrokkene waarbij de betrokkene gebruik maakt van de dienst die Veelzijdigbouw aanbiedt;

d. website: de website www.veelzijdigbouw.nl die door Veelzijdigbouw wordt beheerd;

e. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

 

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor Veelzijdigbouw is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Veelzijdigbouw volgens de toepasselijke wet- en regelgeving.

2.2. Veelzijdigbouw gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk.

2.3. Veelzijdigbouw verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens (via de website) aan Veelzijdigbouw heeft verstrekt of wanneer de betrokkene de website bezoekt of telefonisch of via de e-mail contact heeft opgenomen met Veelzijdigbouw .

2.4. Veelzijdigbouw verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. voor- en achternaam;
b. adres;
c. postcode en woonplaats;
d. telefoonnummer;
e. e-mailadres.

2.5. Veelzijdigbouw verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.

2.6. De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Veelzijdigbouw kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 is. Veelzijdigbouw raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als de betrokkene er van overtuigd is dat Veelzijdigbouw zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de betrokkene contact op te nemen met Veelzijdigbouw middels de contactgegevens opgenomen in artikel 9.1 en dan zal Veelzijdigbouw de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

 

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst of, op verzoek van de betrokkene, het nemen van precontractuele maatregelen.

3.2. Veelzijdigbouw verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. het uitbrengen van een offerte en/of aanbod aan betrokkene;
c. het tot stand komen van de overeenkomst;
d. om contact met de betrokkene op te kunnen nemen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst;
e. het onderhouden van een klantrelatie met de betrokkene;
f. het op verzoek van betrokkene aanpassen van technische documentatie;
g. het aanvragen van een bouwvergunning voor betrokkene;
h. het sturen van een factuur en het voldoen aan administratieve plichten;

3.3. De verstrekking van de naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele verplichting. Zonder de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.

3.4. Veelzijdigbouw zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

3.5. Veelzijdigbouw verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Veelzijdigbouw streeft naar minimale gegevensverwerking.

3.6. Veelzijdigbouw zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

 

Artikel 4. Wissen van persoonsgegevens
4.1. Veelzijdigbouw zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. de persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

4.2. Veelzijdigbouw is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

 

Artikel 5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
5.1. Veelzijdigbouw zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet eerder aan derden verstrekken, dan indien:
a. Veelzijdigbouw daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene;
b. een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;
c. het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. de doorgifte geschiedt aan een door Veelzijdigbouw voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker met welke verwerker Veelzijdigbouw een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen.

5.2. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken.

 

Artikel 6. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
6.1. Op verzoek verleent Veelzijdigbouw aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Veelzijdigbouw van hem bijhoudt en verstrekt Veelzijdigbouw de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.

6.2. Veelzijdigbouw biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Veelzijdigbouw van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.

6.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Veelzijdigbouw worden ingediend, zie artikel 9.1 voor de contactgegevens van Veelzijdigbouw. Veelzijdigbouw reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.

 

Artikel 7. Bezwaar
7.1. De betrokkene kan bij Veelzijdigbouw bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Veelzijdigbouw het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Veelzijdigbouw met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Veelzijdigbouw bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

 

Artikel 8. Recht van beperking
8.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Veelzijdigbouw verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.

 

Artikel 9. Contact
9.1. Voor vragen over de wijze waarop Veelzijdigbouw persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die Veelzijdigbouw van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Veelzijdigbouw.

Contactgegevens:
Veelzijdigbouw B.V.
Walnootstraat 26
2461 DV Ter Aar

E-mailadres: info@veelzijdigbouw.nl
Telefoonnummer: 0172 25 11 30

9.2. Indien Veelzijdigbouw op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Veelzijdigbouw de betrokkene daarvan op de hoogte.

 

Artikel 10. Beveiligingsmaatregelen
10.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Veelzijdigbouw verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens.

10.2. Veelzijdigbouw neemt de volgende veiligheidsmaatregelen:
a. de website is beveiligd met Web Application Firewall (o.a. IP authenticatie, SSL, Malware & Hack scanning, etc. (zie ook: https://vmediagroep.com/managed-wordpress/);
b. cloudopslag is voorzien van een wachtwoord en de computer is voorzien van een virusscanner;
c. e-mail is beveiligd door middel van veiligheidsnormen van Microsoft en op de computer voorzien van een wachtwoord;
d. fysieke bescherming van haar IT-voorzieningen en apparatuur tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen.

 

Artikel 11. Privacy beleid van derden
11.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites of applicaties van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de website zijn verbonden. Veelzijdigbouw aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website of applicatie geraadpleegd te worden.

 

Artikel 12. Wijzigingen
12.1. Veelzijdigbouw behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Veelzijdigbouw.

 

Artikel 13. Datalek
13.1. Indien zich bij Veelzijdigbouw een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Veelzijdigbouw daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels Meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.
13.2. Indien er sprake is van een datalek bij Veelzijdigbouw dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Veelzijdigbouw de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

 

Artikel 14. Cookies
14.1. Veelzijdigbouw gebruikt functionele cookies.

14.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het device van de betrokkene.

14.3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het correct functioneren van een website. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website en is het mogelijk dat Veelzijdigbouw zijn dienst niet of niet naar behoren kan verlenen.

14.4. Soorten cookies en doelen:

De partij die de cookie plaatst Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Veelzijdigbouw Functionele cookie Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt zodat de betrokkene kan inloggen op de website.

Met functionele cookies kan de website de betrokkene herkennen wanneer de betrokkene de website weer bezoekt. Dit is handig zodat de betrokkene niet steeds opnieuw hoeft in te loggen op de website bij een nieuw websitebezoek.

14.5. Veelzijdigbouw kan zijn beleid ten aanzien van cookies van tijd tot tijd, bijvoorbeeld vanwege een wetswijziging, aanpassen. Wijzigingen of aanvullingen op het beleid van Veelzijdigbouw ten aanzien van cookies worden hier gepubliceerd. Veelzijdigbouw raadt de bezoeker aan om regelmatig dit beleid te controleren.

 

Artikel 15. Klacht indienen
15.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Veelzijdigbouw niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.